Pz. da Constitución  /  36450 Salvaterra de Miño (Pontevedra)
tlfs: 986 658 126 - 986 658 082  /  fax: 986 658 360
e-mail: info@concellodesalvaterra.org


Casa do Concello


Convocatorias abertas

DEPUTACIÓN PROVINCIAL. BASES REGULADORAS DE CONCESIÓN DE AXUDAS ECONÓMICAS PARA OS CULTIVOS BAIXO ABRIGO. PRAZO DE SOLICITUDES Concédese un prazo de trinta (30) días naturais a partir do día seguinte da publicación destas bases no Boletín Oficial da Provincia de Pontevedra (BOPPO) para presentar as solicitudes correspondentes.

CONSELLERÍA DE CULTURA, EDUCACIÓN E ORDENACIÓN UNIVERSITARIA. ORDE do 20 de agosto de 2014 pola que se convocan, con carácter gratuíto, cursos de linguaxe administrativa galega e cursos preparatorios para os certificados de lingua galega, Celga, que se realizarán en distintos períodos e en varias escolas oficiais de idiomas de Galicia.PRAZO DE SOLICITUDES: O prazo para a presentación das solicitudes abranguerá desde o día seguinte á data de publicación da presente orde no Diario Oficial de Galicia ata o 12 de setembro de 2014, para os cursos do primeiro cuadrimestre; e desde o 15 de decembro de 2014 ata o 16 de xaneiro de 2015, para os cursos do segundo cuadrimestre

INSTITUTO ENERXÉTICO DE GALICIA. RESOLUCIÓN do 22 de xullo de 2014 pola que se regulan e se convocan as axudas económicas para o pagamento de parte da factura eléctrica, a través do tícket eléctrico social de Galicia durante o primeiro semestre de 2014, ás familias con fillos menores a cargo cuxos ingresos non superen o IPREM. O prazo de presentación será de tres meses a partir do día seguinte ao da publicación da presente resolución no Diario Oficial de Galicia(DOG 04/08/2014)

CONSELLERÍA DE TRABALLO E BENESTAR .ORDE do 30 de maio de 2014 pola que se establecen as bases reguladoras do Programa das iniciativas emprendedoras e de emprego (I+E+E), cofinanciado polo Fondo Social Europeo, e se procede á súa convocatoria para o ano 2014.PRAZO DESOLICITUDES: O prazo xeral para a presentación de solicitudes das axudas deste programa finalizará o 30 de setembro de 2014 e respectaranse, en todo caso, os prazos específicos previstos para cada tipo de subvención

CONSELLERÍA DE TRABALLO E BENESTAR. ORDE do 30 de maio de 2014 pola que se establecen as bases reguladoras do Programa de axudas a persoas traballadoras autónomas pola contratación indefinida de persoas asalariadas, cofinanciado polo Fondo Social Europeo, e se procede á súa convocatoria para o ano 2014.PRAZO DE SOLICITUDES: As axudas previstas polas contratacións subvencionables realizadas desde a entrada en vigor desta orde deberán solicitarse ata o último día do mes seguinte á data en que se inicie a relación laboral indefinida pola que se solicita subvención. O prazo para a presentación das solicitudes de axudas rematará o 30 de setembro de 2014.

CONSELLERÍA DE TRABALLO E BENESTAR. ORDE do 2 de xuño de 2014 pola que se establecen as bases reguladoras do Programa de promoción da integración laboral das persoas con discapacidade na empresa ordinaria, e do Programa de emprego con apoio, como medida de fomento do emprego de persoas con discapacidade no mercado ordinario de traballo, cofinanciados polo Fondo Social Europeo, e se procede á súa convocatoria para o ano 2014.PRAZO XERAL DE SOLICITUDES ATA O 30/09/2014

CONSELLERÍA DE TRABALLO E BENESTAR. ORDE do 30 de maio de 2014 pola que se establecen as bases reguladoras do Programa das iniciativas emprendedoras e de emprego (I+E+E), cofinanciado polo Fondo Social Europeo, e se procede á súa convocatoria para o ano 2014.PRAZO DESOLICITUDES: O prazo xeral para a presentación de solicitudes das axudas deste programa finalizará o 30 de setembro de 2014 e respectaranse, en todo caso, os prazos específicos previstos para cada tipo de subvención

CONSELLERÍA DE TRABALLO E BENESTAR. ORDE do 21 de maio de 2014 pola que se establecen as bases reguladoras do programa de incentivos á contratación das persoas traballadoras, cofinanciado polo Fondo Social Europeo, e se procede á súa convocatoria para o ano 2014 PRAZO XERAL: O prazo para a presentación das solicitudes de axudas rematará o 30 de setembro de 2014.

CONSELLERÍA DE CULTURA, EDUCACIÓN E ORDENACIÓN UNIVERSITARIA. ORDE do 28 de maio de 2014 pola que se convocan axudas para a adquisición de libros de texto destinadas ao alumnado matriculado en educación primaria, educación secundaria obrigatoria ou educación especial, en centros sostidos con fondos públicos, para o seu uso no curso escolar 2014/15.

PRAZO DE SOLICITUDES:

a)Para o alumnado de educación primaria e educación especial: do 2 de xuño ao 2 de xullo de 2014, ambos inclusive.

b)Para o alumnado de educación secundaria obrigatoria que formalice a matrícula no prazo ordinario: do 25 de xuño ao 28 de xullo de 2014, ambos inclusive.

c) Para o alumnado de educación secundaria obrigatoria que formalice a matrícula no prazo extraordinario: do 2 de setembro ao 2 de outubro de 2014, ambos inclusive

d) Para as novas incorporacións terá como data límite o 31 de marzo de 2015.

CONSELLERÍA DE TRABALLO E BENESTAR. ORDE do 14 de maio de 2014 pola que se establecen as bases reguladoras do Programa para a promoción do emprego autónomo de xoves menores de 30 anos, cofinanciado polo Fondo Social Europeo, e se procede á súa convocatoria para o ano 201. PRAZO DE SOLICITUDES ATA O 30/09/2014

CONSELLERÍA DE TRABALLO E BENESTAR. ORDE do 14 de maio de 2014 pola que se establecen as bases reguladoras do Programa para a promoción do emprego autónomo, cofinanciado polo Fondo Social Europeo, e se procede á súa convocatoria para o ano 2014. PRAZO DE SOLICITUDES ATA O 30/09/2014

Vicepresidencia e Consellería de Presidencia, Administracións Públicas e Xustiza. RESOLUCIÓN do 19 de febreiro de 2014, da Secretaría Xeral da Emigración, pola que se establecen as bases reguladoras e se convocan as subvencións correspondentes a programas de actuación en favor das entidades galegas no exterior para o exercicio 2014. PRAZO DE SOLICITUDES ATA O 30/09/2014

Consellería de Traballo e Benestar. ORDE do 21 de febreiro de 2014 polo que se establecen as bases reguladoras dos programas de fomento do emprego en empresas de economía social e de promoción do cooperativismo, cofinanciada parcialmente polo FSE, e se procede á súa convocatoria para o ano 2014.

O Concello
O Municipio
PERFIL DO CONTRATANTE
Servizos Municipais
Historia
Turismo
ESPECIAL "VERÁN CULTURAL"
Economía
Medio Ambiente
Recursos Culturais
Deporte
Enlaces de interese
Axenda
Base Fotográfica
  Buscar
 
Aviso legal anterior        arriba         seguinte