Pz. da Constitución  /  36450 Salvaterra de Miño (Pontevedra)
tlfs: 986 658 126 - 986 658 082  /  fax: 986 658 360
e-mail: info@concellodesalvaterra.org


Enterro da Lamprea 2016Convocatorias abertas

CONSELLERÍA DE CULTURA, EDUCACIÓN E ORDENACIÓN UNIVERSITARIA. ORDE do 1 de febreiro de 2016 pola que se convocan probas para a obtención de determinados carnés profesionais e habilitacións profesionais no ano 2016. O obxecto desta orde é establecer o procedemento que seguirá a Consellería de Cultura, Educación e Ordenación Universitaria para realizar os exames encamiñados á obtención dos carnés profesionais e das habilitacións profesionais para o ano 2016 nas seguintes especialidades:

– Operador/a industrial de caldeiras.

– Carné profesional en instalacións térmicas de edificios.

– Instalador/a de gas, categoría A.

– Instalador/a de gas, categoría B.

– Instalador/a de gas, categoría C.

– Instalador/a de produtos petrolíferos líquidos, categoría I.

– Instalador/a de produtos petrolíferos líquidos, categoría II.

– Reparador/a de produtos petrolíferos líquidos, categoría III.

– Carné profesional de operador/a de guindastre torre.

– Carné profesional de operador/a de guindastre móbil autopropulsado, categoría A.

– Carné profesional de operador/a de guindastre móbil autopropulsado, categoría B.

– Manipulador/a de equipamentos con sistemas frigoríficos de calquera carga de refrixerantes fluorados.

– Manipulador/a de equipamentos con sistemas frigoríficos de carga de refrixerante inferior a tres quilogramos de gases fluorados

– Manipulador/a de equipamentos de transporte refrixerado de mercadorías que empreguen menos de tres quilogramos de refrixerantes fluorados.

Prazo de presentación de solicitudes:

1. Para a convocatoria ordinaria, o prazo de presentación de solicitudes será desde o día 15 ao día 26 de febreiro de 2016, ambos os dous incluídos.

2. Para a convocatoria extraordinaria, o prazo de presentación de solicitudes será desde o día 1 ao día 13 de xullo de 2016, ambos os dous incluídos.

CONVOCATORIA DE 200 BOLSAS DE PRÁCTICA LABORAL PARA A DEPUTACIÓN E CONCELLOS DA PROVINCIA DE PONTEVEDRA. O prazo de presentación de solicitudes será de vinte días naturais, contados a partir do día seguinte ao da publicación desta convocatoria no BOPPO(BOPP 19/01/2016)

CONSELLERÍA DE CULTURA, EDUCACIÓN E ORDENACIÓN UNIVERSITARIA. ORDE do 17 de decembro de 2015 pola que se aproban as bases e se procede á convocatoria de axudas a estudantes universitarios de segundo e posteriores cursos matriculados nas universidades do Sistema universitario de Galicia no curso 2015/16. O prazo de presentación de solicitudes será dun mes, contado desde o día seguinte ao da publicación desta convocatoria no Diario Oficial de Galicia(DOG 15/01/2016)

CONSELLERÍA DE ECONOMÍA, EMPREGO E INDUSTRIA. ORDE do 28 de decembro de 2015 pola que se establecen as bases reguladoras para a concesión de subvencións, en réxime de concorrencia non competitiva, relativa ao Plan Renove de fiestras, así como a selección de entidades colaboradoras que participarán na súa xestión, e se procede á convocatoria para a anualidade 2016 (códigos de procedemento IN412A-IN412B). O prazo de presentación de solicitudes de axuda comezará o día un de marzo e finalizará o 30 de setembro de 2016, agás que se produza o suposto de esgotamento de crédito.

CONSELLERÍA DE ECONOMÍA, EMPREGO E INDUSTRIA. ORDE do 29 de decembro de 2015 pola que se realiza a convocatoria pública do procedemento de recoñecemento das competencias profesionais adquiridas a través da experiencia laboral, na Comunidade Autónoma de Galicia, en determinadas unidades de competencia do Catálogo nacional de cualificacións profesionais. O prazo de inscrición para as unidades de competencia das cualificacións profesionais de atención sociosanitaria a persoas no domicilio (SSC089_2); atención sociosanitaria a persoas dependentes en institucións sociais (SSC320_2); servizos para o control de pragas (SEA028_2), xestión de servizos para o control de organismos nocivos (SEA251_3), socorrismo en espazos acuáticos naturais (AFD340_2), socorrismo en instalacións acuáticas (AFD096_2) e confección e mantemento de artes e aparellos (MAP005_2) será de 30 días naturais contados a partir do seguinte ao da publicación desta convocatoria no Diario Oficial de Galicia. (DOG 11/01/2016).O prazo de inscrición para as unidades de competencia das cualificacións profesionais de aproveitamentos forestais (AGA343_2) e tanatopraxia (SAN491_3) iniciarase no prazo de 3 meses a partir do día seguinte ao da publicación desta orde de convocatoria, e comprenderá 1 mes natural (DOG 11/01/2016)

CONSELLERÍA DE CULTURA, EDUCACIÓN E ORDENACIÓN UNIVERSITARIA. ORDE do 23 de decembro de 2015 pola que se convoca o proceso de acreditación de competencias profesionais adquiridas a través da experiencia laboral, na Comunidade Autónoma de Galicia, en determinadas unidades de competencia do Catálogo nacional de cualificacións profesionais. Prazo de presentación de solicitudes será desde o 11 de xaneiro ao 5 de febreiro de 2016, ambos os dous incluídos.

CONSELLERÍA DE CULTURA, EDUCACIÓN E ORDENACIÓN UNIVERSITARIA. RESOLUCIÓN do 23 de decembro de 2015, da Secretaría Xeral de Política Lingüística, pola que se convocan as probas para a obtención dos certificados de lingua galega, niveis Celga 1, 2, 3 e 4, no ano 2016. O prazo de presentación das solicitudes e da documentación sinalada na base sexta será dun mes, que se contará a partir do día seguinte ao da publicación desta convocatoria no Diario Oficial de Galicia

CONSELLERÍA DE ECONOMÍA, EMPREGO E INDUSTRIA. ORDE do 28 de decembro de 2015 pola que se establecen as bases reguladoras para a concesión de subvencións, en réxime de concorrencia non competitiva, para a renovación de cubertas con tella cerámica, e se procede a súa convocatoria para o ano 2016 (código de procedemento IN423B). O prazo de presentación de solicitudes será desde o 20 de xaneiro de 2016 ao 20 de abril de 2016, ambos os dous incluídos, agás que se produza o suposto de esgotamento de crédito.

CONSELLERÍA DE ECONOMÍA, EMPREGO E INDUSTRIA. ORDE do 28 de decembro de 2015 pola que se establecen as bases reguladoras para a concesión de axudas urxentes de tipo social (Auxs) para evitar os cortes de subministración eléctrica ás persoas economicamente máis vulnerables, en réxime de concorrencia non competitiva, e se procede á súa convocatoria para o ano 2016 na Comunidade Autónoma de Galicia (código do procedemento IN414D). O prazo de presentación de solicitudes comezará o 15 de xaneiro de 2016 e rematará o 15 de novembro de 2016

CONSELLERÍA DE ECONOMÍA, EMPREGO E INDUSTRIA. ORDE do 28 de decembro de 2015 pola que se establecen as bases reguladoras para a concesión de subvencións, en réxime de concorrencia non competitiva, para a rehabilitación con granito das fachadas de edificacións de vivenda existentes e se procede a súa convocatoria para o ano 2016 (código de procedemento IN316A). O prazo de presentación de solicitudes será dende o 20 de xaneiro de 2016 ao 20 de abril de 2016, ambos os dous incluídos, agás que se produza o suposto de esgotamento de crédito.

Instituto Galego da Vivenda e Solo. RESOLUCIÓN do 22 de decembro de 2015 pola que se procede á convocatoria pública da axuda, en réxime de concorrencia non competitiva, ás persoas inquilinas das vivendas arrendadas no marco do programa Aluga, no exercicio 2016. De conformidade co establecido no artigo 45.3 do Decreto 84/2010, do 27 de maio, as solicitudes de axuda ás persoas inquilinas deberán presentarse antes do día 10 do mes da data de efectos do contrato de arrendamento formalizado ao abeiro do programa Aluga.

Consellería do Medio Rural. ORDE do 28 de decembro de 2015 pola que se establecen as bases reguladoras das axudas para a reforestación e para a creación de superficies forestais, cofinanciadas co Fondo Europeo Agrícola de Desenvolvemento Rural (Feader) no marco do Programa de desenvolvemento rural de Galicia 2014-2020, e se convocan para o ano 2016. O prazo de presentación de solicitudes será de un mes contado a partir do día seguinte ao da publicación desta orde.(DOG 30/12/2015)

Instituto Enerxético de Galicia. RESOLUCIÓN do 23 de decembro de 2015 pola que se aproban as bases reguladoras das subvencións para a creación, mellora e ampliación de pequeñas infraestruturas para proxectos de equipamentos térmicos de biomasa destinadas a particulares, e cofinanciadas co Fondo Europeo Agrícola de Desenvolvemento Rural (Feader) no marco do Programa de desenvolvemento rural (PDR)de Galicia 2014-2020, e se anuncia a convocatoria anticipada para o ano 2016. (IN417H, INA17I) As entidades colaboradoras contarán co un prazo de quince (15) días hábiles, a partir do 15 de xaneiro de 2016, para solicitar a súa adhesión. O prazo de presentación de solicitudes será de un (1) mes contado desde o día seguinte ao de remate do prazo de adhesión das entidades colaboradoras.

Consellería de Economía, Emprego e Industria. ORDE do 29 de decembro de 2015 pola que se establecen as bases reguladoras do Programa de promoción da integración laboral das persoas con discapacidade na empresa ordinaria, e do Programa de emprego con apoio, como medida defomento do emprego de persoas con discapacidade no mercado ordinario de traballo, e se procede a súa convocatoria para o ano 2016.

Consellería do Medio Rural. ORDE do 28 de decembro de 2015 pola que se establecen as bases reguladoras das axudas para o fomento da silvicultura en bosques no medio rural, en concorrencia competitiva, cofinanciadas polo Fondo Europeo Agrícola de Desenvolvemento Rural (Feader) no marco do Programa de desenvolvemento rural (PDR) de Galicia 2014-2020, e se convocan para o ano 2016.O prazo de presentación de solicitudes será de un mes contado a partir do día seguinte ao da publicación desta orde.(DOG 30/12/2015)

Consellería de Economía, Emprego e Industria. ORDE do 29 de decembro de 2015 pola que se establecen as bases reguladoras do programa de axudas a persoas traballadoras autónomas pola contratación indefinida de persoas asalariadas e se procede á súa convocatoria para o ano 2016. As axudas previstas polas contratacións subvencionables realizadas desde a entrada en vigor desta orde deberán solicitarse ata o último día do segundo mes seguinte á data en que se inicie a relación laboral indefinida pola que se solicita subvención

Consellería de Economía, Emprego e Industria. ORDE do 29 de decembro de 2015 pola que se establecen as bases reguladoras do programa de incentivos á contratación das persoas mozas inscritas no Sistema nacional de garantía xuvenil, con cargo ao Programa operativo de emprego xuvenil, e se procede á súa convocatoria para o ano 2016. O prazo para a presentación das solicitudes das axudas establecidas nesta orde comezará ao día seguinte da publicación da presente orde e rematará o 30 de setembro de 2016.

Consellería de Economía, Emprego e Industria. ORDE do 22 de decembro de 2015 pola que se establecen as bases reguladoras para a concesión, en réxime de concorrencia non competitiva, de subvencións para fomentar a remuda comercial e se procede a súa convocatoria para o ano 2016 (código de procedemento IN216A). O prazo de presentación de solicitudes remata o 31 de agosto de 2016, contado a partir do día seguinte ao da publicación desta orde no Diario Oficial de Galicia.

Consellería de Economía, Emprego e Industria. ORDE do 22 de decembro de 2015 pola que se establecen as bases reguladoras para a concesión, en réxime de concorrencia competitiva, das subvencións ás asociacións de comerciantes sen fins de lucro, para a dinamización dos centros comerciais abertos e prazas de abastos de Galicia e se procede á súa convocatoria (código de procedemento IN219A). O prazo de presentación de solicitudes será de un mes contado a partir do día seguinte ao da publicación desta orde no Diario Oficial de Galicia(DOG 30/12/2015)

Consellería de Economía, Emprego e Industria. ORDE do 22 de decembro de 2015 pola que se establecen as bases reguladoras para a concesión, en réxime de concorrencia competitiva, de subvencións para a mellora de imaxe, modernización, establecemento de novas fórmulas e medios de comercialización no sector comerciante retallista e artesanal galego e se procede á súa convocatoria para o ano 2016 (código de procedemento IN201H). O prazo para a presentación de solicitudes será dende o 18 de xaneiro ao 18 de febrero de 2016

INSTITUTO GALEGO DE PROMOCIÓN ECONÓMICA. RESOLUCIÓN do 28 de decembro de 2015 pola que se dá publicidade ao acordo do Consello de Dirección que aproba as bases reguladoras das axudas para novos emprendedores, cofinanciadas polo Fondo Europeo de Desenvolvemento Rexional, no marco do programa operativo Feder Galicia 2014-2020, e se procede á súa convocatoria en réxime de concorrencia competitiva (Galicia Emprende). O prazo de presentación de solicitudes comezará o día 4 de xaneiro de 2016 e rematará o 12 de febreiro de 2016.

CONSELLERÍA DO MEDIO RURAL.ORDE do 23 de decembro de 2015 pola que se convocan para o ano 2016 as axudas para apoio aos investimentos nas explotacións agrícolas, para a creación de empresas para os agricultores mozos e para a creación de empresas para o desenvolvemento de pequenas explotacións, cofinanciadas co Fondo Europeo Agrícola de Desenvolvemento Rural (Feader) no marco do Programa de desenvolvemento rural (PDR) de Galicia 2014_2020.

INSTITUTO GALEGO DE PROMOCIÓN ECONÓMICA. RESOLUCIÓN do 16 de decembro de 2015 pola que se lle dá publicidade ao acordo que aproba as bases reguladoras do programa de apoio ao acceso ao financiamento operativo (activo corrente) das pequenas e medianas empresas, instrumentadas mediante convenio de colaboración coas sociedades de garantía recíproca galegas e as entidades financeiras adheridas (Re-solve 2016), e se procede á súa convocatoria en réxime de concorrencia non competitiva. O prazo de presentación de solicitudes por parte dos interesados, nas entidades financeiras, iniciarase o 4 de xaneiro de 2016 e finalizará o 31 de outubro de 2016.

INSTITUTO GALEGO DE PROMOCIÓN ECONÓMICA. RESOLUCIÓN do 28 de decembro de 2015 pola que se lle dá publicidade ao acordo do Consello de Dirección que aproba as bases reguladoras das axudas aos proxectos de investimento empresarial, cofinanciadas polo Fondo Europeo de Desenvolvemento Rexional, no marco do programa operativo Feder Galicia 2014-2020 e se procede á súa convocatoria en réxime de concorrencia non competitiva

CONSELLERÍA DE ECONOMÍA, EMPREGO E INDUSTRIA. ORDE do 28 de decembro de 2015 pola que se establecen as bases reguladoras do Programa para a promoción do emprego autónomo, cofinanciado polo Fondo Social Europeo, con cargo ao programa operativo FSE Galicia 2014-2020, e se procede á súa convocatoria para o ano 2016.PRAZO DE SOLICITUDES: O prazo para a presentación de solicitudes de axudas do Programa para a promoción do emprego autónomo será de dous meses contados a partir do día seguinte á data de publicación desta orde no Diario Oficial de Galicia(DOG 29/12/2015)

CONSELLERÍA DO MEDIO RURAL. ORDE do 22 de decembro de 2015 pola que se establecen as bases reguladoras das axudas para os investimentos en transformación e comercialización de produtos agrarios do período 2014-2020, cofinanciadas polo Fondo Europeo Agrícola de Desenvolvemento Rural (Feader), e se convocan para o exercicio orzamentario de 2016.

AXENCIA GALEGA DE INNOVACIÓN. RESOLUCIÓN do 30 de novembro de 2015 pola que se establecen as bases reguladoras para a concesión, en réxime de concorrencia competitiva, das axudas do programa Conecta Peme para fomentar a cooperación entre as pemes e os demais axentes do Sistema rexional de innovación, a través do apoio a proxectos de investigación e innovación orientados ao mercado e aliñados cos retos e prioridades identificados na RIS3 para Galicia, cofinanciadas polo Fondo Europeo de Desenvolvemento Rexional (Feder) no marco do programa operativo Feder Galicia 2014-2020, e procédese á súa convocatoria para o ano 2016 (código de procedemento IN852A). PRAZO DE SOLICITUDES O prazo de presentación de solicitudes será dun mes contado a partir do día seguinte ao da publicación desta convocatoria no Diario Oficial de Galicia.(DOG 22/12/2015)

CONSELLERÍA DO MEDIO RURAL. ORDE do 10 de decembro de 2015 pola que se convocan as axudas para constituír e iniciar a actividade de sociedades de fomento forestal (Sofor) para o ano 2016. O prazo de presentación de solicitudes comezará o día seguinte ao da publicación desta orde no Diario Oficial de Galicia e finalizará o 15 de marzo de 2016.

CONSELLERÍA DO MEDIO RURAL. ORDE do 9 de decembro de 2015 pola que se establecen as bases reguladoras para a concesión de axudas aos investimentos para a elaboración e comercialización de produtos vitícolas, financiadas polo Fondo Europeo Agrícola de Garantía (Feaga), e se convocan para o ano 2016.

CONSELLERÍA DO MEDIO RURAL. ORDE do 2 de decembro de 2015 pola que se establecen as bases reguladoras para a concesión de axudas para a execución de medidas de promoción do sector vitivinícola en mercados de terceiros países e se convocan para o ano 2016.

CONSELLERÍA DE MEDIO AMBIENTE E ORDENACIÓN DO TERRITORIO. ORDE do 2 de decembro de 2015 pola que se regula a pesca da lamprea no río Tea e se fixa o período e as condicións para presentar as solicitudes para participar no sorteo de postos de pesca para o ano 2016.

CONSELLERÍA DO MEDIO RURAL. ORDE do 24 de novembro de 2015 pola que se establece o réxime de axudas á apicultura e se convocan para o ano 2016. PRAZO DE SOLICITUDES: O prazo para a presentación de solicitudes será dun mes, que comezará a contar a partir do día seguinte ao da publicación desta orde no Diario Oficial de Galicia(DOG 03/12/15)

CONSELLERÍA DO MEDIO RURAL. ORDE do 18 de novembro de 2015 pola que se establecen as bases que regulan a concesión das axudas para o fomento das razas autóctonas galegas e se convocan para o ano 2016. PRAZO DE SOLICITUDES: O prazo de presentación de solicitudes será dun mes, que comezará a contarse a partir do día seguinte á publicación desta orde no Diario Oficial de Galicia(DOG 1/12/15)

DEPUTACION DE PONTEVEDRA: BASES REGULADORAS DA CONVOCATORIA DE DOTACIÓN PARA MATERIAL DEPORTIVO A CLUBS FEDERADOS DE MUNICIPIOS DA PROVINCIA DE PONTEVEDRA DE MENOS DE 50.000 HABITANTES. PRAZO DE SOLICITUDES: O prazo de presentación das solicitudes será de 10 días naturais contados a partir do seguinte ao de publicación desta convocatoria no Boletín Oficial da Provincia de Pontevedra (BOP 1/12/15)

VICEPRESIDENCIA E CONSELLERÍA DE PRESIDENCIA, ADMINISTRACIÓNS PÚBLICAS E XUSTIZA. RESOLUCIÓN do 5 de novembro de 2015, da Secretaría Xeral para o Deporte, pola que se convocan subvencións, en réxime de concorrencia non competitiva, a clubs deportivos, sociedades anónimas deportivas e agrupacións deportivas escolares de Galicia, para o desenvolvemento de actividades deportivas. PRAZO DE SOLICITUDES: prazo de presentación de solicitudes será dun mes contado desde o día seguinte ao da publicación da presente convocatoria no Diario Oficial de Galicia (DOG 13/11/2015).

BASES DA CONVOCATORIA DE 10 BOLSAS DE MESTRE COMPOSTERO PARA O PROGRAMA DE COMPOSTAXE COMUNITARIO DA PROVINCIA DE PONTEVEDRA.

CONVOCATORIA DE CURSOS PRESENCIAIS E SEMIPRESENCIAIS DA DEPUTACION DE PONTEVEDRA

DEPUTACION DE PONTEVEDRA. BASES CONVOCATORIA DE 20 BOLSAS DE PRÁCTICA LABORAL PARA OFICINAS DE TURISMO MUNICIPAIS DA PROVINCIA DE PONTEVEDRA

MINISTERIO DE INDUSTRIA, ENERGÍA Y TURISMO. Real Decreto 287/2015, de 17 de abril, por el que se regula la concesión directa de subvenciones para la adquisición de vehículos eléctricos en 2015 (Programa MOVELE 2015).

DEPUTACION: PREMIOS PROVINCIAIS Á INVESTIGACIÓN 201. PRAZO DE PRESENTACION ata o 15 de novembro de 2015

O Concello
O Municipio
PERFIL DO CONTRATANTE
Servizos Municipais
Historia
Turismo
Horarios Autobuses
VERÁN CULTURAL 2015
Economía
Medio Ambiente
Recursos Culturais
Deporte
Enlaces de interese
Axenda
Base Fotográfica
  Buscar
 
Aviso legal anterior        arriba         seguinte