Pz. da Constitución  /  36450 Salvaterra de Miño (Pontevedra)
tlfs: 986 658 126 - 986 658 082  /  fax: 986 658 360
e-mail: info@concellodesalvaterra.org


Casa do ConcelloConvocatorias abertas

CONSELLERÍA DE ECONOMÍA, EMPREGO E INDUSTRIA. ORDE do 27 de setembro de 2016 pola que se establecen os domingos e festivos nos que se autoriza a apertura de establecementos comerciais durante o ano 2017.

SALVATERRA DE MIÑO EDICTO RELATIVO Á EXPOSICIÓN PÚBLICA DA APROBACIÓN DO PROXECTO TÉCNICO DE "SANEAMENTO DOS NÚCLEOS DE AS ERMITAS, O COUTO E LEIRADO", AO OBXECTO DE RECLAMACIÓNS. PRAZO DE ALEGACIONS: trinta días hábiles, contados dende o seguinte á data de inserción do presente anuncio no B.O. da Provincia.(06/010/2016)

VICEPRESIDENCIA E CONSELLERÍA DE PRESIDENCIA, ADMINISTRACIÓNS PÚBLICAS E XUSTIZA. DECRETO 132/2016, do 22 de setembro, polo que se declara a urxente ocupación, para efectos de expropiación forzosa, dos bens e dereitos necesarios para a realización das obras do proxecto da senda fluvial e recuperación das marxes do río Miño entre Salvaterra de Miño e o río Caselas.

CONSELLERÍA DE CULTURA, EDUCACIÓN E ORDENACIÓN UNIVERSITARIA. ORDE do 19 de setembro de 2016 pola que se aproban as bases e se procede á convocatoria de axudas para o inicio de estudos universitarios no curso 2016/17 nas universidades do Sistema universitario de Galicia.PRAZO DE SOLICITUDES: O prazo de presentación de solicitudes será dun mes, contado desde o día seguinte ao da publicación desta convocatoria no Diario Oficial de Galicia(DOG 04/10/2016)

FUNDACION AMANCIO ORTEGA:BOLSAS PARA ESTUDAR 1º DE BACHARELATO EN CANADA E EEUU NO CURSO 2017-2018. PRAZO DE SOLICITUDES ATA O 15/11/2016

INSTITUTO ENERXÉTICO DE GALICIA. RESOLUCIÓN do 11 de agosto de 2016 pola que se establecen as bases reguladoras e se anuncia a convocatoria de subvencións para proxectos de redes de distribución de enerxía térmica con equipamentos de xeración con biomasa, para o ano 2016, cofinanciadas polo Fondo Europeo de Desenvolvemento Rexional no marco do programa operativo Feder-Galicia 2014-2020. PRAZO DE SOLICITUDES: prazo de presentación de solicitudes será dun (1) mes, contado desde o seguinte a aquel en que se publiquen as presentes bases no DOG.(DOG 08/09/2016)

INSTITUTO ENERXÉTICO DE GALICIA. RESOLUCIÓN do 10 de agosto de 2016 pola que se establecen as bases reguladoras e se anuncia a convocatoria de subvencións para a realización de auditorías enerxéticas, implantación de sistemas de xestión, mobilidade alternativa e proxectos de aforro e eficiencia enerxética nas empresas dos sectores industrial e de servizos para o ano 2016, cofinanciadas polo Fondo Europeo de Desenvolvemento Rexional no marco do programa operativo Feder- Galicia 2014-2020 (código IN417Y). PRAZO DE SOLICITUDES: prazo de presentación de solicitudes será dun (1) mes, contado desde o seguinte a aquel en que se publiquen as presentes bases no DOG.(DOG 08/09/2016)

CONSELLERÍA DE ECONOMÍA, EMPREGO E INDUSTRIA.

ORDE do 12 de setembro de 2016 pola que se establecen as bases reguladoras e se procede á convocatoria pública, no ámbito da Comunidade Autónoma de Galicia, das subvencións para o financiamento das bolsas ás persoas novas que realizan prácticas non laborais en empresas, con cargo ao Programa operativo de emprego xuvenil (código de procedemento TR363A. PRAZO DE SOLICITUDES: O prazo para a presentación das solicitudes de axudas comezará ao día seguinte da publicación da presente orde e rematará o 15 de novembro de 2016.

CONSELLERÍA DE CULTURA, EDUCACIÓN E ORDENACIÓN UNIVERSITARIA. RESOLUCIÓN do 11 de xullo de 2016, da Secretaría Xeral de Política Lingüística, pola que se convocan as probas para a obtención dos certificados de lingua galega, niveis Celga 1, 2, 3 e 4, no ano 2016 (ED114A).PRAZO DE SOLICITUDES: O prazo de presentación das solicitudes e da documentación sinalada na base sexta será dun mes, que se contará a partir do día seguinte ao da publicación desta convocatoria no Diario Oficial de Galicia. Se o último día do prazo é inhábil, este entenderase prorrogado ao primeiro día hábil seguinte.

CONSELLERÍA DE ECONOMÍA, EMPREGO E INDUSTRIA. ORDE do 10 de xuño de 2016 pola que se establecen as bases reguladoras do Programa de incentivos ás empresas cualificadas como iniciativas de emprego de base tecnolóxica (IEBT), cofinanciado polo Fondo Social Europeo, e se procede á súa convocatoria para o ano 2016. PRAZO DE SOLICITUDES: prazo xeral de presentación de solicitudes de todos os tipos de axudas do programa regulado nesta orde finalizará o 30 de setembro de 2016

CONSELLERÍA DE ECONOMÍA, EMPREGO E INDUSTRIA. ORDE do 27 de xuño de 2016 pola que se establecen as bases reguladoras do Programa de fomento e consolidación do emprego nas pequenas empresas de nova creación e se procede á súa convocatoria para o ano 2016 (código de procedemento TR807I). PRAZO DE SOLICITUDES: prazo xeral de presentación de solicitudes de todos os tipos de axudas do programa regulado nesta orde finalizará o 30 de setembro de 2016

CONSELLERÍA DE ECONOMÍA, EMPREGO E INDUSTRIA. ORDE do 21 de marzo de 2016 pola que se establecen as bases reguladoras para a concesión, en réxime de concorrencia competitiva, das subvencións para o fomento da comercialización da artesanía galega e impulso da competitividade do sector artesán, e se procede á súa convocatoria para o ano 2016 (código de procedemento IN201G).PRAZO DE SOLICITUDES: O prazo para a presentación de solicitudes será dun mes, contado a partir do día seguinte ao da publicación desta orde no Diario Oficial de Galicia(DOG 12/04/2016)

VICEPRESIDENCIA E CONSELLERÍA DE PRESIDENCIA, ADMINISTRACIÓNS PÚBLICAS E XUSTIZA. RESOLUCIÓN do 5 de abril de 2016, da Secretaría Xeral da Igualdade, pola que se regulan as bases para a concesión das axudas establecidas no artigo 27 da Lei orgánica 1/2004, do 28 de decembro, de medidas de protección integral contra a violencia de xénero, e no artigo 43 da Lei 11/2007, do 27 de xullo, galega para a prevención e o tratamento integral da violencia de xénero, e se procede á súa convocatoria para o ano 2016.PRAZO DE SOLICITUDES: O prazo para a presentación de solicitudes comezará o día seguinte ao da publicación desta resolución no Diario Oficial de Galicia e rematará o 30 de novembro de 2016, no caso da axuda establecida no artigo 27 da Lei orgánica 1/2004, do 28 de decembro, de medidas de protección integral contra a violencia de xénero, e o 31 de outubro de 2016 para a indemnización recollida no artigo 43 da Lei 11/2007, do 27 de xullo, galega para a prevención e o tratamento integral da violencia de xénero.(DOG 15/04/2016)

CONSELLERÍA DE ECONOMÍA, EMPREGO E INDUSTRIA. ORDE do 28 de decembro de 2015 pola que se establecen as bases reguladoras para a concesión de axudas urxentes de tipo social (Auxs) para evitar os cortes de subministración eléctrica ás persoas economicamente máis vulnerables, en réxime de concorrencia non competitiva, e se procede á súa convocatoria para o ano 2016 na Comunidade Autónoma de Galicia (código do procedemento IN414D). O prazo de presentación de solicitudes comezará o 15 de xaneiro de 2016 e rematará o 15 de novembro de 2016

Instituto Galego da Vivenda e Solo. RESOLUCIÓN do 22 de decembro de 2015 pola que se procede á convocatoria pública da axuda, en réxime de concorrencia non competitiva, ás persoas inquilinas das vivendas arrendadas no marco do programa Aluga, no exercicio 2016. De conformidade co establecido no artigo 45.3 do Decreto 84/2010, do 27 de maio, as solicitudes de axuda ás persoas inquilinas deberán presentarse antes do día 10 do mes da data de efectos do contrato de arrendamento formalizado ao abeiro do programa Aluga.

Consellería do Medio Rural. ORDE do 28 de decembro de 2015 pola que se establecen as bases reguladoras das axudas para o fomento da silvicultura en bosques no medio rural, en concorrencia competitiva, cofinanciadas polo Fondo Europeo Agrícola de Desenvolvemento Rural (Feader) no marco do Programa de desenvolvemento rural (PDR) de Galicia 2014-2020, e se convocan para o ano 2016.O prazo de presentación de solicitudes será de un mes contado a partir do día seguinte ao da publicación desta orde.(DOG 30/12/2015)

Consellería de Economía, Emprego e Industria. ORDE do 29 de decembro de 2015 pola que se establecen as bases reguladoras do programa de axudas a persoas traballadoras autónomas pola contratación indefinida de persoas asalariadas e se procede á súa convocatoria para o ano 2016. As axudas previstas polas contratacións subvencionables realizadas desde a entrada en vigor desta orde deberán solicitarse ata o último día do segundo mes seguinte á data en que se inicie a relación laboral indefinida pola que se solicita subvención

Consellería de Economía, Emprego e Industria. ORDE do 29 de decembro de 2015 pola que se establecen as bases reguladoras do programa de incentivos á contratación das persoas mozas inscritas no Sistema nacional de garantía xuvenil, con cargo ao Programa operativo de emprego xuvenil, e se procede á súa convocatoria para o ano 2016. O prazo para a presentación das solicitudes das axudas establecidas nesta orde comezará ao día seguinte da publicación da presente orde e rematará o 30 de setembro de 2016.

CONSELLERÍA DO MEDIO RURAL.ORDE do 23 de decembro de 2015 pola que se convocan para o ano 2016 as axudas para apoio aos investimentos nas explotacións agrícolas, para a creación de empresas para os agricultores mozos e para a creación de empresas para o desenvolvemento de pequenas explotacións, cofinanciadas co Fondo Europeo Agrícola de Desenvolvemento Rural (Feader) no marco do Programa de desenvolvemento rural (PDR) de Galicia 2014_2020.

INSTITUTO GALEGO DE PROMOCIÓN ECONÓMICA. RESOLUCIÓN do 16 de decembro de 2015 pola que se lle dá publicidade ao acordo que aproba as bases reguladoras do programa de apoio ao acceso ao financiamento operativo (activo corrente) das pequenas e medianas empresas, instrumentadas mediante convenio de colaboración coas sociedades de garantía recíproca galegas e as entidades financeiras adheridas (Re-solve 2016), e se procede á súa convocatoria en réxime de concorrencia non competitiva. O prazo de presentación de solicitudes por parte dos interesados, nas entidades financeiras, iniciarase o 4 de xaneiro de 2016 e finalizará o 31 de outubro de 2016.

O Concello
O Municipio
PERFIL DO CONTRATANTE
Servizos Municipais
Historia
Turismo
Horarios Autobuses
VERÁN CULTURAL 2016
Economía
Medio Ambiente
Recursos Culturais
Deporte
Enlaces de interese
Axenda
Base Fotográfica
  Buscar
 
Aviso legal anterior        arriba         seguinte